Privacy

Ik werk als zelfstandig therapeut en ben, mede door mijn geheimhoudingsplicht, niet bevoegd informatie te verstrekken aan uw huisarts, zorgverzekeraar, eventuele werkgever of andere personen of instanties, zonder uw expliciete toestemming.
Ik ga zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en alle (mondelinge of schriftelijke) informatie die voor, tijdens of na het behandelingstraject is verstrekt. Hierbij houd ik de actuele wet- en regelgeving aan, evenals de door de beroepsverenigingen gestelde eisen ten aanzien van praktijkvoering. Uw privacy is dus optimaal gewaarborgd.

Voor een goede begeleiding is het belangrijk dat ik een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WBGO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheid. Soms neem ik in het dossier gegevens op die ik -na uw expliciete toestemming- heb opgevraagd bij een andere zorgverlener.

Om uw privacy te waarborgen ga ik zorgvuldig om met uw persoonlijke en medische gegevens en zal ik er zorg voor dragen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Ik ben de enige die toegang heeft tot uw dossier en ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

Als ik vanwege een of andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op uw zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.